وسایل مورد نیاز نوزاد در بیمارستان شامل چه مواردی است؟

لوازم ساک بیمارستان نوزاد بسیار مهم است. والدین محترم باید قبل از ماه‌های آخر بارداری، وسایل مورد نیاز نوزاد در بیمارستان و لوازم ساک بیمارستان نوزاد را تهیه کنند. هرگز تهیه وسایل ساک بیمارستان نوزاد را به روز های آخر موکول نکنید. بعضی از…